Zajęcia z historii i teorii teatru zostały przeznaczone dla nastolatków – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Obejmują cykl wykładów i ćwiczeń pozwalających uczestnikom w znaczącym stopniu poszerzyć wiedzę z zakresu teatru dramatycznego, plastycznego, muzycznego, lalkarskiego, pantomimy oraz wszelkich form widowiskowych.

W części wykładowej zajęć wykorzystane zostaną bardzo ciekawe rekwizyty, materiały ikonograficzne, audio oraz video, dotyczące przedmiotu. W części praktycznej, podczas ćwiczeń, adepci kursu będą pracować z tekstami teatralnymi – teoretycznymi oraz dramatycznymi, by nauczyć się prawidłowo korzystać z tej skarbnicy wiedzy.

Zakres merytoryczny zajęć obejmuje historię teatru świata, europejskiego i polskiego od zarania do współczesności. Podbudowa teoretyczna przedkładana będzie uczestnikom równolegle, na podstawie najważniejszych tekstów danej epoki.

Cele:

Celem zajęć jest konieczne uzupełnienie u młodzieży wiedzy   z zakresu teatru, kultury i sztuki, poszerzenie horyzontów myślenia, rozwijanie wrażliwości i postrzegania świata przez pryzmat estetyczny. Wprowadzenie w fascynującą przestrzeń historyczno-kulturową, zaszczepienie pasji dla jednej z najważniejszych, najstarszych sztuk oraz rozwój intelektualny. Pobudzanie wyobraźni, motywowanie do rozwoju osobistego, poszukiwania własnych ścieżek w świecie humanistyki. Celem jest także wypełnienie istotnej luki w obecnym programie nauczania szkolnego, gdzie niewiele miejsca poświęca się na teksty dramatyczne, historię teatru oraz analizę współczesnych zjawisk teatralnych. Tym samym uczestnik zajęć uzyskuje wiedzę oraz obycie kulturalne, poszerza swoją świadomość artystyczną, stając się światłym, młodym człowiekiem.

 

Program:

Historia i teoria teatru dramatycznego, muzycznego, plastycznego, lalkarskiego, pantomimy i widowisk. Zakres: od zarania do współczesności. Zasięg: kraje świata, Europa, Polska.

Program dostosowany do grupy wiekowej.