Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich osób chcących udoskonalać swój warsztat językowy, rozbudzać wyobraźnię literacką, kreatywność w podejściu do materii słownej, chcących zaznajomić się z wachlarzem różnych form literackich i literackich gatunków. Pomyślane zostały jako cykl zajęć praktycznych, podczas których uczestnicy obcują z konkretnymi formami literackimi, by przejść następnie do aktu tworzenia tekstów własnych – krótszych lub dłuższych. Sami wybierają tematy, które będą w nich poruszać. Daje to uczestnikom możliwość doskonalenia wypowiedzi indywidualnej.

W toku zajęć wzrastają kompetencje twórcze, kreatywne oraz językowe adeptów kursu. Uczestnicy nabierają większej biegłości w formułowaniu wypowiedzi na piśmie, otwierają się na nieszablonowe sposoby myślenia w zakresie piśmiennictwa, uzyskują też znaczne poszerzenie perspektywy myślenia o obszary lingwistyczne dotąd nieznane, bądź rozumiane opacznie. Samodzielnie formułują wnioski, doskonalą swój tok myślenia poprzez pryzmat tekstu pisanego i kreatywnej wizji.

Zajęcia są także okazją do wymiany doświadczeń, koncepcji, do dialogu między osobami o różnych percepcjach literackich, do zetknięcia się różnych sposobów myślenia .

Cele:

Celem zajęć jest znaczne podniesienie kompetencji językowych, rozwój wyobraźni literackiej, osobiste dookreślenie artystyczne. Przekazanie uczestnikom istotnej wiedzy z zakresu form i gatunków literackich, usamodzielnienie w tworzeniu własnej wizji pisarstwa. Uelastycznienie umysłu z racji wszechstronnych ćwiczeń językowych. Wzrost świadomości używania słów w prawidłowej formie, odmianie, z zastosowaniem nieskazitelnej stylistyki. Znaczne podniesienie kompetencji osobistych, twórczych, sprawczych. Zaspokojenie własnych potrzeb i aspiracji.

 

Program:

Wiedza z zakresu gatunków literackich, form literackich na przestrzeni dziejów literatury. Ćwiczenia językowe, ćwiczenia stylistyczne, ćwiczenia formalne dotyczące poszczególnych gatunków literackich. Ćwiczenia kreatywne, rozbudzające wyobraźnię literacką. Warsztat pisarza.