Warsztaty teatralne dla młodzieży skierowane są do nastolatków – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Stworzone zostały dla rozbudzania w młodzieży zainteresowań związanych ze sztuką, ukierunkowania ich wyobraźni, dążenia do samookreślania, dla kształtowania wrażliwości estetycznej i pogłębiania dotychczasowych pasji. Aby dać nastolatkom poczucie pewności siebie, wzmocnić ich dobre relacje z rówieśnikami, otworzyć na kreatywne, twórcze rozwiązania, zgodną pracę w zespole, przy jednoczesnym rozpoznaniu własnych zdolności i kompetencji.

W świat teatru młodzież wprowadzona zostaje poprzez obcowanie z literaturą, fragmentami tekstów dramatycznych, co za tym idzie – otrzymuje podstawowe szlify z zakresu interpretacji tekstu, korzystania z kontekstu kulturowego dla zrozumienia okoliczności powstania dzieła. W kolejnym etapie adepci warsztatów przechodzą do pracy na scenie – zaznajamiają się z przestrzenią sceniczną, budowaniem postaci, tworzeniem roli. Ćwiczą przy tym dykcję, pamięć, pracują nad emisją głosu, mimiką i gestyką, wzrasta ich świadomość ciała.

Otrzymują wiedzę z zakresu teatru dramatycznego, lalkowego, muzycznego, plastycznego i pantomimy. Zaznajamiają się z pracą aktora, reżysera, scenografa, rekwizytora, inspicjenta, oświetleniowca, akustyka, suflera. W efekcie, każdy z uczestników bierze czynny udział w etiudach aktorskich, uczy się partnerowania na scenie, panowania nad ciałem, głosem, umysłem. Każdy blok zajęć praktycznych poprzedzony zostaje ciekawym wstępem z zakresu historii i teorii teatru z wykorzystaniem szeregu materiałów pomocniczych – ikonograficznych, audio oraz video.

Cele:

Celem zajęć jest wszechstronny rozwój nastolatków, wzrost ich samoświadomości, rozpoznanie własnych kompetencji, możliwości, pobudzenie wyobraźni, aktywizacja w zakresie zdobywania wiedzy humanistycznej, związanej ze sztuką. Pogłębienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej teatru. Praca nad sobą, przełamywanie barier i ograniczeń, dla lepszego funkcjonowania w grupie i społeczeństwie. Poszerzenie perspektywy myślenia o nowe przestrzenie, zmotywowanie do własnych, twórczych wypowiedzi, działań, dialogu. Osiągnięcie zdecydowanej poprawy w zakresie dykcji, emisji głosu, autoprezentacji, interpretacji tekstów. Nauka zgodnej, sprawnej pracy w zespole, elastyczności, umiejętności myślenia wielotorowego, widzenia spraw z różnych perspektyw, wyciągania właściwych wniosków, poszerzania horyzontów. Kreatywne podejście do stawianych zadań życiowych. Zdobycie nowych umiejętności scenicznych.

 

Program:

– ćwiczenia i zabawy integracyjne, parateatralne oraz teatralne,

– ćwiczenia w wyrażaniu emocji,

– ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i kreatywność,

– ćwiczenia na koncentrację,

– ćwiczenia na plastyczność ciała,

– elementy historii i teorii teatru,

– tekst literacki a teatr,

– praca nad dykcją,

– praca nad głosem,

– praca z rekwizytem,

– tworzenie przestrzeni scenicznej,

– charakterystyka postaci scenicznej,

– budowanie roli,

– drama,

– improwizacja,

– etiudy aktorskie,

– praca aktora na scenie,

– partnerowanie sceniczne.

– rola reżysera i scenografa, rekwizytora, inspicjenta, suflera, akustyka, oświetleniowca.