Zajęcia skierowane są do najmłodszej grupy wiekowej, czyli dzieci od lat 5 do 10. Stworzone zostały, aby rozbudzić w dzieciach pasję teatralną, pobudzić do twórczego myślenia, dla kształtowania w nich wrażliwości estetycznej i wyobraźni twórczej, a także po to, aby mały adept kursu, dzięki zajęciom w przyjaznej atmosferze, w grupie rówieśniczej, wzmacniał poczucie pewności siebie, nauczył się przełamywać strach w kontaktach interpersonalnych, udoskonalił także, co bardzo istotne, umiejętność komunikacji niewerbalnej.

Zajęcia dają gwarancję nauki panowania nad głosem, bowiem stosowane podczas zajęć podstawy emisji głosu oraz liczne ćwiczenia dykcji istotnie wpływają na pracę nad mową. Udoskonalona zostaje również percepcja słuchowa dzieci. Uczestnicy zajęć zapoznają się z materią teatralną poprzez świat bajek, kontakt z tekstem, kostiumem i rekwizytem teatralnym, maską teatralną, odkrywają talenty swe i predyspozycje. Biorą udział zabawach teatralnych oraz małych etiudach aktorskich. Dzięki zajęciom teatralnym poprawiona zostaje również ich koordynacja ruchowa, następuje właściwa stymulacja pamięci oraz poprawienie kompetencji językowych.

Dzięki zajęciom dzieci zdobywają wiedzę z zakresu teatru lalkowego, muzycznego, plastycznego oraz pantomimy . Ukierunkowana zostaje również ich naturalna zdolność do improwizacji, spełniają swoje marzenia i zaspokajają swoje ambicje.

Cele:

Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni dziecięcej, rozbudzanie pasji i wprowadzenie w świat sztuki. Dzieci zdobywają umiejętności interpersonalne, uczą się panować nad swoim ciałem i głosem. Uczestnicy uczą się pracy w grupie oraz poprzez teatr wyrażać siebie, będą w perspektywie pewniejsi siebie i chętni do zdobywania nowych doświadczeń. Uczą się także wyrażania swojego zdania. Poprzez szereg ćwiczeń zdobywają umiejętności komunikacyjne, co z pewnością zaprocentuje w ich dorosłym życiu . Kształtują swoją wrażliwość estetyczną i twórcze kompetencje. Poprawiają swoją dykcję, percepcję słuchową, odkrywają predyspozycje indywidualne. Stymulowanie pamięci pomaga w nauce nowych umiejętności, a przyswojona wiedza sprawia, że poszerzają swoje horyzonty myślenia. Dzieci poznają wiedzę z zakresu teatru, pracy reżysera, aktora, scenografa, rekwizytora. Mali kursanci dowiadują się, co łączy teatr z innymi dziedzinami sztuki -muzyką i plastyką. Celem zajęć jest także kształtowanie postawy twórczego podejścia do zadań i problemów.

Program:

– ćwiczenia i zabawy integracyjne,

– ćwiczeni w wyrażaniu emocji,

– ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i kreatywność,

– ćwiczenia na plastyczność ciała,

– ćwiczenia na koncentrację,

– udział w zabawach teatralnych i parateatralnych,

– tworzenie przestrzeni scenicznej,

– charakterystyka postaci scenicznej,

– etiudy aktorskie,

– rola aktora, reżysera, scenografa oraz rekwizytora,

– improwizacja,

– teatrzyk kukiełkowy,

– maski w teatrze,

– praca nad dykcją,

– praca z rekwizytem.